O nás

Jsme vedoucí čeští experti na téma mezigeneračního nástupnictví a předání majetku

Pomáháme podnikatelům, majetným jednotlivcům a členům jejich rodin zajišťovat předání a zachování jejich bohatství pro další generace.

Pomáháme chránit podnikatelům jak jejich majetek, tak zároveň rodinu a její členy, před výzvami, které vlastnictví a správa rozsáhlého majetku přináší.

Čerpáme ze zahraničních zkušeností a přinášíme do ČR jedinečné know-how zahraničních expertů a podnikatelů.

Služby

Podporujeme úspěšné podnikatelské rodiny při správě rodinného majetku

Family
office

Family Governance
Vlastnická strategie
Next Gen / Rodinné rady
Strukturování majetku

FAMILY OFFICE

Služby family office (neboli rodinné kanceláře) jsou souhrnem činností, které mají za cíl umožnit zakladateli a jeho rodině udržet, chránit a rozvíjet nabyté rodinné bohatství pro další generace.

Zahraniční praxe totiž ukazuje, že bez vhodně zvoleného řešení je riziko ztráty nabytého bohatství a destruktivních rodinných konfliktů velmi vysoké.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

Family Governance / Rodinná ústava

Pomáháme podnikatelům, bohatým rodinám a členům jejich rodin nastavit pravidla pro dlouhodobou správu a ochranu jejich majetku tak, aby se jim dařilo dosahovat jeho udržitelného růstu při současném zachování dobrých vztahů v rámci rodiny.

Mezigenerační předání majetku / Vlastnická strategie

Jsme experti na mezigenerační předání majetku. Připravujeme nástupnické plány a pomáháme je realizovat. Pomáháme nastavovat vlastnické strategie.

Next Gen / Rodinné rady

Pomáháme vzdělávat další generace a připravovat je na jejich nové role v rámci správy rodinného majetku. Pomáháme vytvářet, vést a udržovat komunikační platformy mezi zakladateli a nástupnickou generací.

Strukturování majetku / Svěřenské fondy / Nadace

Strukturování správy a ochrany majetku. Poskytujeme podporu správcům a zastupujeme rodiny při správě majetku ve fondech či nadacích.

Chci vědět víc

Podnikání
rodiny

Strategické poradenství
Corporate governance
Dozorčí rada
Finanční plánování

PODNIKÁNÍ RODINY

Cílem je nastavit fungování rodinou vlastněné firmy bez zapojení členů rodiny do výkonného managementu. Vzniká prostor na tvorbu strategie dalšího rozvoje, stejně jako na vyhledávání a podporu nových projektů.

Strategické poradenství

Podporujeme tvůrce podnikatelského majetku při hledání odpovědí na zásadní otázky budoucího směřování podnikání. Společně vytváříme jasnou a unikátní strategii pro dosažení dlouhodobých cílů. Následně podporujeme podnikatele při její realizaci.

Corporate governance

S majiteli firem vytváříme systém, o který se v budoucnu může celá rodina opřít při odpovědné správě svých podnikatelských aktivit. Systém umožňuje nastavení práv a povinností mezi akcionáři, výkonným managementem, statutárními orgány tak, aby byly v každém okamžiku hájeny zájmy podnikatelské rodiny.

Dozorčí rada

Často se potkáváme se zakladateli rodinného podnikání, kteří se už nechtějí věnovat operativě. Svou energii chtějí věnovat především strategii novým projektům, nebo rodině. Jejich děti často nemají potřebný zájem, nebo zkušenosti na převzetí odpovědnosti za rodinné podnikatelské aktivity. Společně tvoříme plán, jak zakladateli vystoupení z exekutivy zajistit a v domluveném rozsahu pravomocí se na realizaci odsouhlaseného plánu i podílíme. 

Finanční plánování

Pomáháme s tvorbou finančních plánů, systému reportingu a controlingu. Věříme, že je důležité sladit očekávání majitelů firem a profesionálního managementu. Opakovaně se nám potvrzuje, že pečlivá komunikace o strategii a cílech a následně důsledná kontrola jejich plnění je zásadní faktor úspěchu při předání výkonných rolí v podnikání.

Chci vědět víc

Správa majetku
& Transakce

Investiční strategie
Výkon role správce
Role protektora
Transakční podpora

SPRÁVA RODINNÉHO MAJETKU

S našimi klienty společně tvoříme plán, jak spravovat podnikatelský majetek rodinou. Plánujeme, jak rodinný majetek dále bezpečně zhodnocovat a jaké role při tom mají mít členové rodiny. Při samotné realizaci změn jsme po boku rodiny, vyhodnocujeme a navrhujeme taková řešení, aby docházelo k efektivnímu zapojení rodiny s růstovým potenciálem a posílením nejen majetku ale i vzájemných vazeb.

TRANSAKCE

Poskytujeme komplexní transakční podporu v případech, kdy klient zvažuje rozšíření stávajícího podnikání formou akvizice, prodej části podnikatelských aktivit nebo řeší jiné strategické otázky. Po úspěšném uzavření transakce pomáháme klientům s post-transakční etapou.

Transakce navrhujeme a realizujeme tak, aby byly chráněny zájmy rodiny a byly dosaženy co možná nejlepší možné podmínky pro zachování rodinného majetku.

Chci vědět víc


Restrukturalizace

Řešení mimořádných situací
Krizový management
Izolace rizik
Ochrana rodinného majetku

RESTRUKTURALIZACE

Součástí zajištění budoucí hodnoty majetku rodiny je i realizace restrukturalizačních kroků, a to nejen z důvodu zachování klíčového majetku, ale i zajištění rozvoje podnikání jako takového (optimalizace, standardizace, příprava na budoucí růst).

Chci vědět víc

Poradenství při nástupnictví

Mezigenerační předání majetku
Svěřenské fondy / nadační fondy
Rozvoj a správa rodinného majetku 

Poradenství při nástupnictví

Pro své klienty pomáháme zajistit, vždy prostřednictvím vysoce kvalifikovaných odborníků, komplexní poradenství v oblastech rozvoje, správy a ochrany majetku, family business governance, mezigeneračního předání majetku, včetně poradenství při přípravě holdingových struktur, svěřenských fondů a nadačních fondů. Dokážeme též pomoci zajistit komplexní poradenství při nabývání, prodeji či správě majetkových účastí.

Chci vědět víc

Personální
poradenství

Výběr managementu
Odpovědnosti managementu
Motivační programy
Vztahy managementu a rodiny

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Naším cílem je včas zajistit nástupnický plán pro budoucí řízení rodinného podnikání, současně vytvořit podmínky pro snadný a hladký nástup nového managementu a předání nezbytných znalostí a zkušeností.

Výběr managementu

Pro přechod podnikání do další/nové fáze zajišťujeme výběr nejvhodnějších manažerů/vedoucích pracovníků z hlediska odbornosti i osobnostních profilů s cílem zajistit hladký a včasný přechod zodpovědnosti a zajištění kontinuity a dalšího rozvoje rodinného podniku. Nejvhodnějšího kandidáta vybíráme dle definovaných potřebných kompetencí a budoucího nastavení managementu.

Odpovědnost managementu

Jako součást výběru nového managementu spolupracujeme na vytvoření nové organizační struktury, nastavení zodpovědností, pravomocí a rozhodovacích procesů nového i stávajícího managementu.

Motivační programy

Rádi budeme sdílet naše zkušenosti s firmami různých velikostí a oborů podnikání při nastavování motivačních programů pro stávající i budoucí vedoucí pracovníky vaší firmy

Vztahy managementu a rodiny

Poskytnutí mediace, poradenství a mnoholetých zkušeností práce s nejrůznějšími osobnostmi zkušených lidí z podnikání a seniorního managementu při nastavování rámce budoucí spolupráce.

Personální poradenství je poskytováno prostřednictvím týmu pod vedením Jana Bubeníka.

Chci vědět víc

Správa majetku
& Transakce

Investiční strategie
Výkon role správce
Role protektora
Transakční podpora

SPRÁVA RODINNÉHO MAJETKU

S našimi klienty společně tvoříme plán, jak spravovat podnikatelský majetek rodinou. Plánujeme, jak rodinný majetek dále bezpečně zhodnocovat a jaké role při tom mají mít členové rodiny. Při samotné realizaci změn jsme po boku rodiny, vyhodnocujeme a navrhujeme taková řešení, aby docházelo k efektivnímu zapojení rodiny s růstovým potenciálem a posílením nejen majetku ale i vzájemných vazeb.

TRANSAKCE

Transakční poradenství představuje služby klientům při akvizicích, fúzích a divesticích. Rádi podporujeme podnikatelské rodiny při cílené expanzi jejich podnikání. Pokud naopak podnikatelé potřebují prodat část svého podnikání, protože jim už nezapadá do podnikatelské strategie, zajistíme to za nejlepších podmínek na trhu.

Transakce navrhujeme a realizujeme tak, aby byly chráněny zájmy rodiny a byly dosaženy co možná nejlepší možné podmínky pro zachování rodinného majetku.

Chci vědět víc


Restrukturalizace

Řešení mimořádných situací
Krizový management
Izolace rizik
Ochrana rodinného majetku

RESTRUKTURALIZACE

Součástí zajištění budoucí hodnoty majetku rodiny je i realizace restrukturalizačních kroků, a to nejen z důvodu zachování klíčového majetku, ale i zajištění rozvoje podnikání jako takového (optimalizace, standardizace, příprava na budoucí růst).

Chci vědět víc

Právní
poradenství

Mezigenerační transfer kapitálu
Svěřenské fondy
Vztahy mezi společníky
Rodinné majetkové právo

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Pro své klienty zajišťujeme komplexní právní poradenství v oblastech rozvoje, správy a ochrany majetku, family business governance, mezigeneračního transferu kapitálu, včetně přípravy holdingových struktur a svěřenských fondů. Zajišťujeme rovněž komplexní poradenství při nabývání, prodeji či správě majetkových účastí.

Zajišťovaná právní podpora zahrnuje tedy zejména:

Mezigenerační transfer kapitálu

Právní analýza nástupnických alternativ, včetně posouzení případných rizik.  Příprava nástupnického plánu. Realizace zvoleného řešení, včetně holdingových struktur, převodních smluv a akcionářských smluv.

Strukturování a příprava svěřenských fondů

Právní podpora při plánování zakládání svěřenských fondů, analýza rizik a výhod daného instrumentu pro konkrétní majetkovou skupinu a rodinu. Příprava statutů a souvisejících dokumentů. Založení a vkládání majetku.  Navazující podpora správce , zakladatele i obmyšlených.

Transakce

Zajištění komplexní právní podpory při akvizicích či prodejích majetkových účastí, právní prověrky, strukturování transakcí, akviziční smlouvy. 

Vztahy mezi společníky, včetně sporů

Zajištění právní podpory a případné mediace při nastavování vztahů mezi společníky či akcionáři, jak z jedné rodiny, tak i mimo rodinu (investoři, partneři).  Řešení sporů mezi společníky, včetně nastavení strategií při ukončení společných podniků, zastupování v soudních sporech a při jednáních.

Rodinné majetkové právo, dědictví

Právní podpora a případná mediace při řešení manželského majetkové práva, včetně nastavení majetkového práva manželů, nastavování dědických plánů, příprava závětí a dědických smluv.

Spory

Právní podpora při krizových a konfliktních situacích, zastupování v rámci soudního a mimosoudního jednání, mediace.

Právní podpora je zajišťována prostřednictvím týmu pod vedením Stanislava Servuse.

Chci vědět víc

Personální
poradenství

Výběr managementu
Odpovědnosti managementu
Motivační programy
Vztahy managementu a rodiny

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Cílem je včas zajistit nástupnický plán pro budoucí řízení rodinného podnikání, a současně vytvořit podmínky pro snadný a hladký nástup nového managementu a předání nezbytných znalostí a zkušeností.

Výběr managementu

Pro přechod podnikání do další/nové fáze zajišťujeme výběr nejvhodnějších manažerů/vedoucích pracovníků z hlediska odbornosti i osobnostních profilů s cílem zajistit hladký a včasný přechod zodpovědnosti a zajištění kontinuity a dalšího rozvoje rodinného podniku. Nejvhodnějšího kandidáta vybíráme dle definovaných potřebných kompetencí a budoucího nastavení managementu.

Odpovědnost managementu

Jako součást výběru nového managementu spolupracujeme na vytvoření nové organizační struktury, nastavení zodpovědností, pravomocí a rozhodovacích procesů nového i stávajícího managementu.

Motivační programy

Rádi budeme sdílet naše zkušenosti s firmami různých velikostí a oborů podnikání při nastavování motivačních programů pro stávající i budoucí vedoucí pracovníky vaší firmy

Vztahy managementu a rodiny

Poskytnutí mediace, poradenství a mnoholetých zkušeností práce s nejrůznějšími osobnostmi zkušených lidí z podnikání a seniorního managementu při nastavování rámce budoucí spolupráce.

Personální poradenství je poskytováno prostřednictvím týmu pod vedením Jana Bubeníka.

Chci vědět víc

Family office

Family Governance
Vlastnická strategie
Next Gen
Strukturování majetku

Více

Podnikání rodiny

Strategické poradenství
Corporate governance
Dozorčí rada
Finanční plánování

Více

Správa majetku
& Transakce

Investiční strategie
Výkon role správce
Controlling a reporting
Transakční podpora

Více


Restrukturalizace

Řešení mimořádných situací
Krizový management
Izolace rizik
Ochrana rodinného majetku

Více

Poradenství při nástupnictví

Mezigenerační předání majetku
Svěřenské fondy / nadační fondy
Rozvoj a správa rodinného majetku 

Více

Personální
poradenství

Výběr managementu
Odpovědnosti managementu
Motivační programy
Vztahy managementu a rodiny

Více

Tým

Dovolujeme si Vám představit členy našeho týmu.  S ohledem na komplexitu nabízené podpory a služeb však náš tým vždy doplňujeme o další experty, kteří jsou pro danou fázi života rodiny a firmy potřební.

Naše reference

Prohlédněte si naše reference.

Juraj Surovič PSG A.S.

Spolupráce s WARDENS, a to konkrétně se Zuzkou Carbolovou a Standou Servusem byla nesmírně obohacující. Výsledkem našeho skoro ročního snažení je rodinná ústava, přičemž samotný proces má pro naši rodinu tu největší hodnotu. V průběhu přípravy jsme měli jedinečnou možnost si ujasnit a vydiskutovat priority, očekávání a obavy ve vztahu k rodině a podnikání. Společně jsme postavili pilíře, na kterých se dá udržitelně stavět rodinný business a vyjasnili jsme si hodnoty, kterými se chceme řídit jak v podnikání, tak v rodinných situacích. Pro projekt rodinné ústavy jsme partnera vybírali velmi pečlivě a volba padla právě na WARDENS. Zuzka se Standou zkombinovali velmi odborný právní rozhled s praktickým a lidským přístupem ke všem členům rodiny.

Pomáháme

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči společnosti a jsme rádi, že můžeme pomoci.

Největší a nejstarší dětská krizová linka v České republice. Denně na její číslo 116 111 volá přes 700 dětí, aby se svěřily se svými problémy či trápením. Tým profesionálních konzultantů poskytuje těmto dětem pomoc a podporu v tíživých životních situacích, v naléhavých případech je součástí služeb i krizová intervence.

Linku bezpečí provozuje Sdružení Linka bezpečí, které se kromě krizových linek zaměřuje i na vzdělávací a publikační činnost. Jako většina neziskových organizací je i tato, z větší části odkázaná na finanční pomoc sponzorů a dárců. WARDENS poskytuje Lince bezpečí zcela zdarma finanční a ekonomické poradenství a podílí se také na tvorbě koncepcí a strategií.

Naše videa